12

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA „PO TO JESTEM”

 

KRS 0000320623

 

Wersja uchwalona dnia 01 kwietnia 2014 roku, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Po To Jestem” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

3.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym może ono również prowadzić działalność poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” h( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

6.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8.      Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

9.      Celem Stowarzyszenia jest:

a)      Wsparcie terapeutyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo oraz z zaburzeniami rozwoju, jak również niedostosowanych społecznie;

b)      Wsparcie terapeutyczne oraz tworzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci korzystających z pomocy Stowarzyszenia;

c)      Aktywizacja grup marginalizowanych społecznie, poprzez kontakt z psem;

d)     Szerzenie wiedzy na temat bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami, a w szczególności z psami;

e)      Niesienie radości przez kontakty ze zwierzętami;

f)       Opracowywanie i wdrażanie nowych form terapeutycznych z pomocą psów;

g)      Edukacja w zakresie szkolenia psów;

h)      Organizowanie/zapewnianie wsparcia dla osób w żałobie;

i)        Szkolenie psów schroniskowych;

j)        Utrzymywanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność;

k)      Utrzymywanie standardów w pracy dogoterapeutycznej;

l)        Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących dzięki wyszkolonym psom przewodnikom.

10.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      Stworzenie ośrodka terapeutycznego(działalność odpłatna i nieodpłatna);

b)      Terapię poprzez kontakt ze zwierzętami, psychoterapię, socjoterapię, oraz inne formy terapeutyczne wspomagające rozwój, rehabilitację oraz socjalizację osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia (działalność odpłatna i nieodpłatna);

c)      Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych oraz edukacyjnych, podczas których będą promowane i realizowane cele statutowe Stowarzyszenia(działalność odpłatna i nieodpłatna);

d)     Współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi (działalność odpłatna i nieodpłatna);

e)      Gromadzenie i promowanie wiedzy na temat terapii poprzez kontakt ze zwierzętami, jak również innych form terapii (działalność odpłatna i nieodpłatna);

f)       Organizowanie kursów dogoterapeutycznych (działalność odpłatna i nieodpłatna);

g)      Świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz posiadaczy psów (działalność odpłatna i nieodpłatna);

h)      Wsparcie osób zainteresowanych w zakresie szkoleń i porad behawioralnych(działalność odpłatna i nieodpłatna);

i)        Propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez media (działalność odpłatna i nieodpłatna);

j)        Współpracę z ośrodkami profilaktyki i ochrony zdrowia (działalność odpłatna i nieodpłatna);

k)      Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami społecznymi oraz wszystkimi ludźmi prezentującymi postawę zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia(działalność odpłatna i nieodpłatna);

l)        Pozyskiwanie funduszy oraz zbiórki na funkcjonowanie Stowarzyszenia i realizowanie celów statutowych, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (działalność odpłatna i nieodpłatna);

m)    Utrzymanie i wyszkolenie psów pracujących (działalność odpłatna i nieodpłatna);

n)      Organizowanie szkoleń dla członków, wolontariuszy i pracowników stowarzyszenia (działalność odpłatna i nieodpłatna).

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

13.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek członków Zarządu.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

f)       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

g)       regularnego opłacania składek.

20.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnienie ze składek członkowskich.

23. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

c)      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

d)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e)      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

25.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)       Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

26.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

27.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)      z głosem doradczym – członkowie wpierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

31.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności więcej niż połowy członków zwyczajnych.

a)      W przypadku niemożności podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków z powodu braku określonej w punkcie 3/4 większości, Zarząd zobowiązany jest zwołać ponownie Walne Zebranie Członków w terminie 7 dni od daty poprzedniego . Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd w powyższym trybie jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim udział osób.

33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalania zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie budżetu,

g)       uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)         rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)     podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

34.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

35.  Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i

wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

37. Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz

sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)       składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu,

     d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

     e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż

połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

     a) ze składek członkowskich,

     b) darowizn, spadków, zapisów,

     c) dotacji i ofiarności publicznej.

43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

Stowarzyszenia.

44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

działających łącznie.

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

Prawo o Stowarzyszeniach.